AVISO LEGAL

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, esta páxina web está rexistrada a favor da CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE, sendo os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social é: CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE
C.I.F.: G36014744
Domicilio social: C/PRAZA O Corgo Nº2, 36980 O Grove (PONTEVEDRA)
Teléfono: 986733590
FAX: 986732828 Correo electrónico a efectos de comunicación: info@cofradiaogrove.es
Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.cofradiaogrove.es (en diante, A WEB), do que é titular a CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE.

A navegación pola web de CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto. Con todo, a CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo envío do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

A CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na súa website, e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

A CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera dáno que aos usuarios do seu website, puidesen derivarse dá navegación pola súa páxina web. En consecuencia, a CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE non se fai responsable, en ningún caso, dous eventuais dános que pola navegación por Internet puidese sufrir ou usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos persoais dos seus visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies no seu caso.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Con todo, para o acceso á website de CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE non será preceptiva a instalación de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE con domicilio en C/PRAZA O Corgo Nº2 36980 – O Grove – PONTEVEDRA, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro. A finalidade do devandito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que a CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza á Confraría a enviarlle información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos da CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE.

Así mesmo, a CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a CONFRARÍA DE O GROVE, na seguinte dirección C/Praza O Corgo Nº2 36980 – O Grove – PONTEVEDRA, ou ben a través do seguinte correo electrónico info@cofradiaogrove.es, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

A CONFRARÍA DE PESCADORES SAN MARTÍN DO GROVE adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.