A Confraría de Pescadores do Grove, realiza cada ano diversos proxectos  de interese para o sector. Estos son algúns dos proxectos que estamos a desenrrolar ou que xa están postos en marcha.

Lonxanatur – Galp 5/17

O proxecto Lonxanatur foi financiado polo FEMP, e ten como obxectivo principal a mellora da competitividade do sector pesqueiro a través da diversificación, en especial a través do aumento do valor engadido das producións pesqueiras grazas as acción promocionais tanto dos produtos do mar, como da posta en valor do traballo de mariñeiros e mariscadoras,…

Detalles

Mellora da gobernanza na xestión pesqueira artesanal – GALP5/18

Este proxecto ten como obxetivo xeral fortalecer a pesca a pequena escala e empoderar na gobernanza das súas actividades pesqueiras ós pescadores tradicionais a través do traballo de elaboración dun documento de diagnose que recolla a dependencia socio-económica das confrarías dos GALPs Ria de Arousa, Ría de Pontevedra e Ría de Vigo no ámbito territorial das augas do P.N. Illas Atlánticas e as medidas de xestión pesqueira propostas por estas entidades.

Detalles