Desenvolvemento de contidos multimedia para a lonxa do Grove

No conxunto das actuacións previstas para o 2016 e 2017, se encontra o desenvolvemento de contidos multimedia que se poderán consultar en pantallas interactivas colocadas na lonxa do Grove. Co desenvolvemento de contidos multimedia para a lonxa do Grove, búscase cumplir os seguintes obxectivos definidos pola Confraría do Grove: Facilitar o acceso á información, na…

Mellora da gobernanza na xestión pesqueira artesanal – GALP5/18

Este proxecto ten como obxetivo xeral fortalecer a pesca a pequena escala e empoderar na gobernanza das súas actividades pesqueiras ós pescadores tradicionais a través do traballo de elaboración dun documento de diagnose que recolla a dependencia socio-económica das confrarías dos GALPs Ria de Arousa, Ría de Pontevedra e Ría de Vigo no ámbito territorial das augas do P.N. Illas Atlánticas e as medidas de xestión pesqueira propostas por estas entidades.